TÓM LƯỢC CÁC BƯỚC PHÁT TRIỂN CỦA CHƯƠNG TRÌNH SÁCH HÓA NÔNG THÔN VIỆT NAM

Từ 1997-2007: nghiên cứu lý thuyết để thiết kế các loại tủ sách, thiết kế chiến lược truyền thông, vận động chính sách và gây quỹ. Tất cả các đầu việc được thực hiện bằng tài chính của cá nhân theo phương thức vừa đi làm cho PMU85, Bộ GTVT để kiếm sống và nghiên...Chi tiết

Hướng dẫn xây dựng Tủ sách Phụ huynh & Tủ sách Dòng họ

Hướng dẫn xây dựng Tủ sách Phụ huynh & Tủ sách Dòng họ

Tủ sách dòng họ và Tủ sách phụ huynh thuộc Chương trình Sách hóa nông thôn Việt Nam