Tủ sách phụ huynh, Lớp 3B, Trường Tiểu học Thụy Dân, Phòng GD&ĐT Thái Thụy


DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH

 

STT Số Đăng ký Tên sách Tác giả

Xuất bản

Giá tiền Ghi chú
Nhà XB Nơi Năm
1 01/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T1 Bùi Cao Tiếu Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
2 02/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T2 Bùi Cao Tiếu Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
3 03/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T3 Bùi Cao Tiếu Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
4 04/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T4 Bùi Cao Tiếu Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
5 05/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T5 Bùi Cao Tiếu Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
6 06/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T6 Bùi Cao Tiếu Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
7 07/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T7 Bùi Cao Tiếu Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
8 08/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T8 Bùi Cao Tiếu Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
9 09/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T9 Bùi Cao Tiếu Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
10 10/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T10 Bùi Cao Tiếu Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
11 11/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T11 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
12 12/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T12 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
13 13/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T13 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
14 14/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T14 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
15 15/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T15 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
16 16/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T16 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
17 17/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T17 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
18 18/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T18 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
19 19/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T19 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
20 20/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T20 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
21 21/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T21 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
22 22/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T22 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
23 23/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T23 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
24 24/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T25 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
25 25/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T26 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
26 26/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T40 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
27 27/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T42 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
28 28/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T43 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
29 29/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T44 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
30 30/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T45 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
31 31/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T46 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
32 32/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T47 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
33 33/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T48 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
34 34/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T49 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
35 35/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T50 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
36 36/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T51 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
37 37/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T52 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
38 38/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T53 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
39 39/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T54 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
40 40/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T55 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
41 41/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T56 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
42 42/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T57 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
43 43/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T58 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
44 44/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T59 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
45 45/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T60 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
46 46/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T61 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
47 47/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T74 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
48 48/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T75 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
49 49/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T76 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
50 50/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T77 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
51 51/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T78 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
52 52/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T79 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
53 53/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T80 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
54 54/3B-SPH Hikaru kì thủ cờ vây T7 Phạm Quang Vinh Kim Đồng H. 2004 5,000  
55 55/3B-SPH Hikaru kì thủ cờ vây T15 Phạm Quang Vinh Kim Đồng H. 2004 5,000  
56 56/3B-SPH Hikaru kì thủ cờ vây T28 Phạm Quang Vinh Kim Đồng H. 2004 5,000  
57 57/3B-SPH Hikaru kì thủ cờ vây T29 Phạm Quang Vinh Kim Đồng H. 2004 5,000  
58 58/3B-SPH Hikaru kì thủ cờ vây T30 Phạm Quang Vinh Kim Đồng H. 2004 5,000  
59 59/3B-SPH Thám tử lừng danh Conan T12 Nguyễn Thắng Vu Kim Đồng H. 2000 6,000  
60 60/3B-SPH Thám tử lừng danh Conan T17 Nguyễn Thắng Vu Kim Đồng H. 2002 6,000  
61 61/3B-SPH Gia tộc Rồng Kusakawa Kim Đồng H. 2008 9,500  
62 62/3B-SPH Bóng rổ đường phố T11 Vũ An Chương VHTT H. 2003 5,000  
63 63/3B-SPH Học viện thám tử T9 Seimaru VHTT H. 2003 5,000  
64 64/3B-SPH Đường dẫn đến khung thành Lê Thị Dắt Kim Đồng H. 2005 5,000  
65 65/3B-SPH Áo giáp vàng T5 Masami Thanh Hóa Thanh Hóa 2003 5,000  
66 66/3B-SPH Ninja loạn thị T27 Soubee Kim Đồng H. 2005 5,000  
67 67/3B-SPH Tý quậy Phạm Quang Vinh Kim Đồng H. 2011 30,000  
68 68/3B-SPH Cậu bé rồng T29   Kim Đồng H. 2004 6,000  
69 69/3B-SPH Siêu nhân may mắn T13 Hoàng Chánh Cà Mau Cà Mau   4,000  
70 70/3B-SPH Dragonball T17. Đại ma vương Akira Kim Đồng H   5,000  
71 71/3B-SPH Cuộc chiến tranh giải phóng Hoàng Đình Long Thế giới H. 2008 45,000  
72 72/3B-SPH Bác Hồ với Tây Nguyên Đỗ Hoàng Linh Hồng Bàng Gia Lai 2013 38,000  
73 73/3B-SPH Chuyện kể BH với TN nhi đồng Vũ Thị Kim Yến Hồng Bàng Gia Lai 2012 38,000  
74 74/3B-SPH Chuyện kể BH với đồng bào các DT Vũ Thị Kim Yến Hồng Bàng Gia Lai 2012 38,000  
75 75/3B-SPH Shin cậu bé bút chì Yoshitoushu Kim Đồng H. 2013 16,000  
76 76/3B-SPH Chuyện kể BH với nông dân Lương Thị Lan Hồng Bàng Gia Lai 2012 48,000  
77 77/3B-SPH Người đi tìm hình của nước Đỗ Hoàng Linh Hồng Bàng Gia Lai 2013 50,000  
78 78/3B-SPH Tấm huy hiệu của Bác Hồ Nhiều tác giả Văn học H. 2012 50,000  
79 79/3B-SPH Những câu chuyện về đạo đức HCM Nhiều tác giả Văn học H. 2012 29,000  
80 80/3B-SPH Thám tử lừng danh Conan Ghosho. Aoyama Kim Đồng H. 2009 30,000  
81 81/3B-SPH Tài hoa trẻ số 732/2011 Đặng Phúc Vinh Giáo dục H. 2011 8,900  
82 82/3B-SPH Tài hoa trẻ số 736/2011 Đặng Phúc Vinh Giáo dục H. 2011 8,900  
83 83/3B-SPH Tài hoa trẻ số 821/2013 Đặng Phúc Vinh Giáo dục H. 2013 9,800  
84 84/3B-SPH Tài hoa trẻ số 800/2012 Đinh Lê Yên Giáo dục H. 2012 16,000  
85 85/3B-SPH Tài hoa trẻ số 822/2013 Đinh Lê Yên Giáo dục H. 2013 29,000  
86 86/3B-SPH Tài hoa trẻ số 730/2011 Đinh Lê Yên Giáo dục H. 2011 16,000  
87 87/3B-SPH Tài hoa trẻ số 825/2013 Đinh Lê Yên Giáo dục H. 2013 9,800  
88 88/3B-SPH Tài hoa trẻ số 853 Đinh Lê Yên Giáo dục H. 2013 9,800  
89 89/3B-SPH Trí thức trẻ số 389/2012 Đinh Lê Yên Giáo dục H. 2012 9,800  
90 90/3B-SPH Toán tuổi thơ số 81+82 Ngô Trần Ái Giáo dục H. 2011 6,000  
91 91/3B-SPH Toán tuổi thơ số 96 Ngô Trần Ái Giáo dục H. 2011 5,000  
92 92/3B-SPH Đôraêmon – Chú khủng long và Nobita T1 Fujiko.F.Fujio Kim Đồng H. 2014 16,000  
93 93/3B-SPH Đôraemon – Nobita và lịch sử khám phá vũ trụ T2 Fujiko.F.Fujio Kim Đồng H. 2014 16,000  
94 94/3B-SPH  Đôraemon – Nobita thám hiểm vùng đất mới – T3 Fujiko.F.Fujio Kim Đồng H. 2014 16,000  
95 95/3B-SPH  Đôraemon – Nobita và lâu đài dưới đáy biển – T4 Fujiko.F.Fujio Kim Đồng H. 2014 16,000  
96 96/3B-SPH  Đôraemon – Nobita chuyến phưu lưu vào xứ quỷ – T5 Fujiko.F.Fujio Kim Đồng H. 2014 16,000  
97 97/3B-SPH Đôraemon – Nobita và cuộc chiến vũ trụ -T6 Fujiko.F.Fujio Kim Đồng H. 2014 16,000  
98 98/3B-SPH Đôraemon – Nobita và binh đoàn người sắt -T7 Fujiko.F.Fujio Kim Đồng H. 2014 16,000  
99 99/3B-SPH Đôraemon – Nobita và hiệp sĩ rồng -T8 Fujiko.F.Fujio Kim Đồng H. 2014 16,000  
100 100/3B-SPH Đôraemon – Nobita và nước Nhật thời nguyên thủy -T9 Fujiko.F.Fujio Kim Đồng H. 2014 16,000  
101 101/3B-SPH Đôraemon – Nobita và hành tinh muông thú -T10 Fujiko.F.Fujio Kim Đồng H. 2014 16,000  
102 102/3B-SPH Đôraemon – Nobita ở xứ sở nghìn lẻ một đêm -T11 Fujiko.F.Fujio Kim Đồng H. 2014 16,000  
103 103/3B-SPH Đôraemon – Nobita và vương quốc trên mây -T12 Fujiko.F.Fujio Kim Đồng H. 2014 16,000  
104 104/3B-SPH Đôraemon – Nobita và mê cung thiếc -T13 Fujiko.F.Fujio Kim Đồng H. 2014 16,000  
105 105/3B-SPH Đôraemon – Nobita và 3 chàng hiệp sĩ mộng mơ -T14 Fujiko.F.Fujio Kim Đồng H. 2014 16,000  
106 106/3B-SPH Đôraemon – Đấng toàn năngNobita  -T15 Fujiko.F.Fujio Kim Đồng H. 2014 16,000  
107 107/3B-SPH Đôraemon – Nobita và chuyến tàu tốc hành ngân hà -T16 Fujiko.F.Fujio Kim Đồng H. 2014 16,000  
108 108/3B-SPH Đôraemon – Nobita và cuộc phưu lưu ở thành phố dây cót -T17 Fujiko.F.Fujio Kim Đồng H. 2014 16,000  

các tin khác

Tủ sách phụ huynh, Lớp 2A, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH     Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 01/2A-SPH Thám tử lừng danh NXB trẻ Hà Nội 2009 16000   2 02/2A-SPH  Thiên long bát bộ MũiCàMau MCM 2007 5.000   3 03/2A-SPH...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 1A, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH       Số TT Số Đăng lý Tác giả và tên sách Xuất bản Gía tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 01-10/1A-SPH Sự tích con muỗi ĐHGGTPHCM HCM 2012 9.000 Mới (M) 2 10/1A-SPH Con mèo cứu chủ VHTT HN 2014 9.000 M 3 11/1A-SPH...Chi tiết