Tủ sách phụ huynh, Lớp 3B, Trường Tiểu học Thụy Dân, Phòng GD&ĐT Thái Thụy


DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH

 

STT Số Đăng ký Tên sách Tác giả

Xuất bản

Giá tiền Ghi chú
Nhà XB Nơi Năm
1 01/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T1 Bùi Cao Tiếu Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
2 02/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T2 Bùi Cao Tiếu Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
3 03/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T3 Bùi Cao Tiếu Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
4 04/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T4 Bùi Cao Tiếu Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
5 05/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T5 Bùi Cao Tiếu Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
6 06/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T6 Bùi Cao Tiếu Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
7 07/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T7 Bùi Cao Tiếu Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
8 08/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T8 Bùi Cao Tiếu Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
9 09/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T9 Bùi Cao Tiếu Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
10 10/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T10 Bùi Cao Tiếu Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
11 11/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T11 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
12 12/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T12 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
13 13/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T13 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
14 14/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T14 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
15 15/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T15 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
16 16/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T16 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
17 17/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T17 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
18 18/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T18 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
19 19/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T19 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
20 20/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T20 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
21 21/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T21 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
22 22/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T22 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
23 23/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T23 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
24 24/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T25 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
25 25/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T26 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
26 26/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T40 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
27 27/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T42 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
28 28/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T43 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
29 29/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T44 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
30 30/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T45 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
31 31/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T46 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
32 32/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T47 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
33 33/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T48 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
34 34/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T49 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
35 35/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T50 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
36 36/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T51 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
37 37/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T52 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
38 38/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T53 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
39 39/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T54 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
40 40/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T55 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
41 41/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T56 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
42 42/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T57 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
43 43/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T58 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
44 44/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T59 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
45 45/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T60 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
46 46/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T61 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
47 47/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T74 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
48 48/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T75 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
49 49/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T76 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
50 50/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T77 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
51 51/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T78 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
52 52/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T79 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
53 53/3B-SPH Chân mệnh thiên tử T80 Minh Khôi Thanh Hóa Thanh Hóa 2008 7,000  
54 54/3B-SPH Hikaru kì thủ cờ vây T7 Phạm Quang Vinh Kim Đồng H. 2004 5,000  
55 55/3B-SPH Hikaru kì thủ cờ vây T15 Phạm Quang Vinh Kim Đồng H. 2004 5,000  
56 56/3B-SPH Hikaru kì thủ cờ vây T28 Phạm Quang Vinh Kim Đồng H. 2004 5,000  
57 57/3B-SPH Hikaru kì thủ cờ vây T29 Phạm Quang Vinh Kim Đồng H. 2004 5,000  
58 58/3B-SPH Hikaru kì thủ cờ vây T30 Phạm Quang Vinh Kim Đồng H. 2004 5,000  
59 59/3B-SPH Thám tử lừng danh Conan T12 Nguyễn Thắng Vu Kim Đồng H. 2000 6,000  
60 60/3B-SPH Thám tử lừng danh Conan T17 Nguyễn Thắng Vu Kim Đồng H. 2002 6,000  
61 61/3B-SPH Gia tộc Rồng Kusakawa Kim Đồng H. 2008 9,500  
62 62/3B-SPH Bóng rổ đường phố T11 Vũ An Chương VHTT H. 2003 5,000  
63 63/3B-SPH Học viện thám tử T9 Seimaru VHTT H. 2003 5,000  
64 64/3B-SPH Đường dẫn đến khung thành Lê Thị Dắt Kim Đồng H. 2005 5,000  
65 65/3B-SPH Áo giáp vàng T5 Masami Thanh Hóa Thanh Hóa 2003 5,000  
66 66/3B-SPH Ninja loạn thị T27 Soubee Kim Đồng H. 2005 5,000  
67 67/3B-SPH Tý quậy Phạm Quang Vinh Kim Đồng H. 2011 30,000  
68 68/3B-SPH Cậu bé rồng T29   Kim Đồng H. 2004 6,000  
69 69/3B-SPH Siêu nhân may mắn T13 Hoàng Chánh Cà Mau Cà Mau   4,000  
70 70/3B-SPH Dragonball T17. Đại ma vương Akira Kim Đồng H   5,000  
71 71/3B-SPH Cuộc chiến tranh giải phóng Hoàng Đình Long Thế giới H. 2008 45,000  
72 72/3B-SPH Bác Hồ với Tây Nguyên Đỗ Hoàng Linh Hồng Bàng Gia Lai 2013 38,000  
73 73/3B-SPH Chuyện kể BH với TN nhi đồng Vũ Thị Kim Yến Hồng Bàng Gia Lai 2012 38,000  
74 74/3B-SPH Chuyện kể BH với đồng bào các DT Vũ Thị Kim Yến Hồng Bàng Gia Lai 2012 38,000  
75 75/3B-SPH Shin cậu bé bút chì Yoshitoushu Kim Đồng H. 2013 16,000  
76 76/3B-SPH Chuyện kể BH với nông dân Lương Thị Lan Hồng Bàng Gia Lai 2012 48,000  
77 77/3B-SPH Người đi tìm hình của nước Đỗ Hoàng Linh Hồng Bàng Gia Lai 2013 50,000  
78 78/3B-SPH Tấm huy hiệu của Bác Hồ Nhiều tác giả Văn học H. 2012 50,000  
79 79/3B-SPH Những câu chuyện về đạo đức HCM Nhiều tác giả Văn học H. 2012 29,000  
80 80/3B-SPH Thám tử lừng danh Conan Ghosho. Aoyama Kim Đồng H. 2009 30,000  
81 81/3B-SPH Tài hoa trẻ số 732/2011 Đặng Phúc Vinh Giáo dục H. 2011 8,900  
82 82/3B-SPH Tài hoa trẻ số 736/2011 Đặng Phúc Vinh Giáo dục H. 2011 8,900  
83 83/3B-SPH Tài hoa trẻ số 821/2013 Đặng Phúc Vinh Giáo dục H. 2013 9,800  
84 84/3B-SPH Tài hoa trẻ số 800/2012 Đinh Lê Yên Giáo dục H. 2012 16,000  
85 85/3B-SPH Tài hoa trẻ số 822/2013 Đinh Lê Yên Giáo dục H. 2013 29,000  
86 86/3B-SPH Tài hoa trẻ số 730/2011 Đinh Lê Yên Giáo dục H. 2011 16,000  
87 87/3B-SPH Tài hoa trẻ số 825/2013 Đinh Lê Yên Giáo dục H. 2013 9,800  
88 88/3B-SPH Tài hoa trẻ số 853 Đinh Lê Yên Giáo dục H. 2013 9,800  
89 89/3B-SPH Trí thức trẻ số 389/2012 Đinh Lê Yên Giáo dục H. 2012 9,800  
90 90/3B-SPH Toán tuổi thơ số 81+82 Ngô Trần Ái Giáo dục H. 2011 6,000  
91 91/3B-SPH Toán tuổi thơ số 96 Ngô Trần Ái Giáo dục H. 2011 5,000  
92 92/3B-SPH Đôraêmon – Chú khủng long và Nobita T1 Fujiko.F.Fujio Kim Đồng H. 2014 16,000  
93 93/3B-SPH Đôraemon – Nobita và lịch sử khám phá vũ trụ T2 Fujiko.F.Fujio Kim Đồng H. 2014 16,000  
94 94/3B-SPH  Đôraemon – Nobita thám hiểm vùng đất mới – T3 Fujiko.F.Fujio Kim Đồng H. 2014 16,000  
95 95/3B-SPH  Đôraemon – Nobita và lâu đài dưới đáy biển – T4 Fujiko.F.Fujio Kim Đồng H. 2014 16,000  
96 96/3B-SPH  Đôraemon – Nobita chuyến phưu lưu vào xứ quỷ – T5 Fujiko.F.Fujio Kim Đồng H. 2014 16,000  
97 97/3B-SPH Đôraemon – Nobita và cuộc chiến vũ trụ -T6 Fujiko.F.Fujio Kim Đồng H. 2014 16,000  
98 98/3B-SPH Đôraemon – Nobita và binh đoàn người sắt -T7 Fujiko.F.Fujio Kim Đồng H. 2014 16,000  
99 99/3B-SPH Đôraemon – Nobita và hiệp sĩ rồng -T8 Fujiko.F.Fujio Kim Đồng H. 2014 16,000  
100 100/3B-SPH Đôraemon – Nobita và nước Nhật thời nguyên thủy -T9 Fujiko.F.Fujio Kim Đồng H. 2014 16,000  
101 101/3B-SPH Đôraemon – Nobita và hành tinh muông thú -T10 Fujiko.F.Fujio Kim Đồng H. 2014 16,000  
102 102/3B-SPH Đôraemon – Nobita ở xứ sở nghìn lẻ một đêm -T11 Fujiko.F.Fujio Kim Đồng H. 2014 16,000  
103 103/3B-SPH Đôraemon – Nobita và vương quốc trên mây -T12 Fujiko.F.Fujio Kim Đồng H. 2014 16,000  
104 104/3B-SPH Đôraemon – Nobita và mê cung thiếc -T13 Fujiko.F.Fujio Kim Đồng H. 2014 16,000  
105 105/3B-SPH Đôraemon – Nobita và 3 chàng hiệp sĩ mộng mơ -T14 Fujiko.F.Fujio Kim Đồng H. 2014 16,000  
106 106/3B-SPH Đôraemon – Đấng toàn năngNobita  -T15 Fujiko.F.Fujio Kim Đồng H. 2014 16,000  
107 107/3B-SPH Đôraemon – Nobita và chuyến tàu tốc hành ngân hà -T16 Fujiko.F.Fujio Kim Đồng H. 2014 16,000  
108 108/3B-SPH Đôraemon – Nobita và cuộc phưu lưu ở thành phố dây cót -T17 Fujiko.F.Fujio Kim Đồng H. 2014 16,000  

các tin khác

Tủ sách phụ huynh, lớp 5 tuổi B,...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH Số TT Số Đăng ký Tác giả và tên sách Xuất bản Giá tiền Ghi chú Nhà XB Nơi Năm 1 698/QĐ-MT Sọ dừa NXB Mỹ thuật Hà Nội 2014 8.000đ   2 356/CXBIPH NHÍM CON NHANH TRÍ NXB VHTT Hà Nội 2014 12.500đ   3 54/QĐ-MT Cây...Chi tiết

Tủ sách phụ huynh, Lớp 1A, Trường...

DANH MỤC SÁCH TỦ SÁCH PHỤ HUYNH   Stt Tên sách Tác giả Nhà XB Giá bìa Sổ Đăng kí 1 Giao Thông Kim Đồng Mỹ Thuật 20000 270 – STK -2014 2 Piti tai vểnh T1 Ô long viện Kim Đồng 21500 271 – STK -2014 3 Đôi mắt giã quỳ Tâm Loan Lao...Chi tiết